Bře 03

Záznam – postní duchovní obnova, 3.3.2018, o. Martin Hönig

Téma: Jak se stát svatým uprostřed světa, 3.3.2018, Knínice

Fotografie zde

1.přednáška (ke stažení MP3)

 

2.přednáška (ke stažení MP3)

 

3.přednáška (ke stažení MP3)

 

závěr (ke stažení MP3)

Bře 05

Záznam – postní duchovní obnova, 4.3.2017, o. Michal Seknička

Téma: Duch Svatý v církvi včera a dnes, 4.3.2017, Knínice

1.přednáška (ke stažení MP3)

 

2.přednáška (ke stažení MP3)

 

3.přednáška (ke stažení MP3)

Úno 14

Záznam z postní duch.obnovy – Jan Špilar, 13.2.2016

Záznam z postní duchovní obnovy – Jak hořet, ale nevyhořet konané v kostele sv. Marka v Knínicích 13.2.2016. Duchovní obnovu vedl jáhen Mgr. Jan Špilar, majitel brněnského kadeřnického studia Střihoruký Edward.

  1. přednáška (MP3), délka 43:21
  2. přednáška (MP3), délka 45:25
  3. přednáška (MP3), délka 36:52
Zář 16

Výuka náboženství 2015/2016

ROZPIS VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
ve školním roce 2015/2016

Začátek výuky od 5.10.2015.

třída

čas místo vyučující

2. – 3.

pátek
12:00
škola Daniela Ošlejšková
tel. 737187276

4. – 5.

pátek
13:00
fara

Jitka Muchová
tel. 728013021

6. – 9.

středa
17:45
po dětské mši svaté
fara o. Sylwester Jurczak

Katecheze PRO PŘEDŠKOLÁKY: Danka Ošlejšková a Petra Hartlová

Úno 21

Postní duchovní obnova, 21.2.2015 – záznam

Duchovní obnova byla na téma EUCHARISTIE, ZDROJ NAŠEHO ŽIVOTA a vedl ji o. Roman Kubín.

1. část (poslech online, nebo ke stažení v MP3 zde)

2. část (formát MP3 zde)

3. část (formát MP3 zde)

Úno 13

Postní projekt – dílny, jarmark, beseda

Velikonoční tvořivé dílny

Budou každý pátek od 15h – 17h na faře v Knínicích. První dílna připadne na 20. února 2015. Dílny končí velikonočním jarmarkem.Více na plakátech.


Velikonoční jarmark

se bude konat 22. březen 2015 v Knínicích na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme Hnutí pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany.

Konkrétně se jedná o:

  • zákaz zabíjení dětí před narozením
  • obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených
  • obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality
  • podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném manželství muže a ženy

Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách.

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu.


Beseda

se spoluzakladatelkou Hnutí pro život paní Sylvou Bernardovou  a gynekoložkou MUDr. Xenií Preiningerovou, která je členkou Hnutí pro život, bude 8. března 2015 v 15h v kulturním domě v Knínicích.

Bližší informace o dílnách, jarmarku a besedě můžete sledovat na plakátech, které budou na vývěskách před úřadem městyse, před kostelem, v obchodech, a také na webových stránkách úřadu městyse www.kninice.web4u.cz a stránkách farnosti.

Lis 29

Půjdem spolu do Betléma

Program je složen ze dvou částí:
– prožívání doby adventní spojené s výrobou betlému
– sváteční den se Svatou Rodinou – 28.12.2014

PROŽÍVÁNÍ DOBY ADVENTNÍ SPOJENÉ S VÝROBOU BETLÉMU
Doba adventní je časem radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a duchovní přípravy na Vánoce. Zkusme toto radostné očekávání prožívat uvnitř našich rodin, se svými nejbližšími. Každá rodina má své tradice a individuální možnosti, proto je na každé z nich, jak tuto nabídku využije a přizpůsobí vlastním podmínkám.
Prostředníkem prožívání letošního adventu ať je vám TVORBA BETLÉMU
V době od 30. listopadu do 23. prosince zkuste ve své rodině vytvořit láskyplné chvíle klidu, při nichž budete mimo jiné vyrábět betlém, který během vánočních svátků donesete na sýpku, kde uspořádáme betlémkovou výstavu v rámci Svátečního dne se svatou Rodinou.
Po skončení výstavy vám bude vaše rodinné dílko vráceno.
Betlém může být vyroben z naprosto libovolného materiálu, jakékoliv velikosti či tvaru. Kdo by měl zájem, je možné poskytnout několik klasických papírových vystřihovacích betlémků různých velikostí a množství dílků (ve farní knihovně v době po mši svaté), a polystyren pro vytvoření podkladu a informace při nejasnostech u Petry Hartlové.

SVÁTEČNÍ DEN SE SVATOU RODINOU – NEDĚLE 28. 12. 2014
Svatá Rodina, jejíž mozaikový obraz zdobí farní hřiště, si zaslouží naši pozornost a úctu. Proto se naše farní společenství sejde v neděli 28. prosince odpoledne k modlitbě, k oslavě Svaté Rodiny, ale také ke společnému posezení, koledování i kultuře.
Přibližný program odpoledne:
14:00 SETKÁNÍ NA FARNÍM HŘIŠTI U OBRAZU SVATÉ RODINY S MODLITBOU A ZPĚVEM KOLED, PRŮVOD DO KOSTELA, KDE BUDE POKRAČOVAT SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
cca v 14:45 KONCERT DECHOVÉHO KVARTETU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM V KOSTELE
PROGRAM NA SÝPCE: VÝSTAVA BETLÉMKŮ*), BESEDA A FOTOPREZENTACE O BETLÉMĚ, PROMÍTÁNÍ ZÁZNAMU ŽIVÉHO BETLÉMA Z MĚŘÍNA, K OBČERSTVENÍ VÁNOČNÍ DOBROTY, AKTIVITY PRO DĚTI
*) Výstava betlémků bude uspořádána z betlémků, které vytvoříte během adventního času ve svých rodinách a z dalších betlémů – od vás či vašich známých, které by bylo možné zapůjčit a na sýpce vystavit.
Pokud máte tuto možnost, přihlaste se během adventní doby u Petra Haupta.

Led 04

Adventní biblická soutěž pro dospělé – 2013

Do soutěže se zapojilo celkem 19 farníků, ale jen 10 z nich vytrvalo po všechna čtyři kola. Kromě již ostřílených soutěžících se tu objevili i nováčci a vedli si výborně. Škoda jen, že nelze odměnit všechny! Ale vy, co jste se zúčastnili, a nevyhráli, nezoufejte, třeba to vyjde příští rok. Každopádně máte můj obdiv a děkuji vám, že jste měli odvahu se zapojit do biblického dobrodružství a našli si čas pro Boží slovo.

Zde jsou všechny otázky a správné odpovědi podle ekumenického překladu (uznány byly i jiné varianty):

* Kolik Jóabových zbrojnošů obstoupilo Abšalóma, než ho ubili k smrti?(2. Sam) 10

* Proč je úbor toho, který přichází z Edómu, krvavě zbarven? (Izajáš 59-64) Protože šlapal v lisovací kádi a šťáva mu roucho postříkala

* Podle Lukášova evangelia někteří lidé tvrdili, že Ježíš vyhání démony ve jménu knížete démonů. Jaké je jméno tohoto knížete? Belzebul

* Čím se halí doliny v Žalmu 65? oblím

* Co měl prorok Ezechiel sníst na Hospodinův příkaz, když byl poslán ke vzpurnému lidu izraelskému? svitek

* Čím je naše tělo podle 1. listu Korintským? chrámem Ducha svatého či údy Kristovými

* Co má v knize Pláč na lemu roucha jeruzalémská dcera? nečistotu

* Co řekl Ježíš podle Markova evangelia fíkovníku, na kterém bylo jen listí, ale žádné ovoce? Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!

* Co je řečeno o andělích v listě Židům? Jeho andělé jsou vanutí větru

* Které město je podle proroka Nahuma pro svoji pýchu, krutost a modloslužbu zahlazeno? Ninive

* Doplňte podle knihy Přísloví (16-22): Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale …. prozíravá žena je od Hospodina

* Prostřednictvím koho píše Petr svůj první list? Silvána

 

VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH KOL:

1. Petr Haupt

2. Vladimír Mucha

3. Věra Konečná

4. Jaroslava Hauptová

 

VÝHERCI CELÉ SOUTĚŽE:

1. Jiřina Vybíhalová

2. Blanka Ševčíková

3. Anna Blažková

Lis 22

Setkání biřmovanců – 15.11.2013

Po 2 letech od biřmování proběhlo v pátek 15.11.2013 setkání biřmovanců. Setkání zahájil o. Petr Košulič v 19:30 hodin ve farním kostele, kde společně s biřmovanci adorovali před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Poté se přesunuli k neformálnímu posezení na faru. Biřmovanci hodnotili setkání jako povzbuzující a budou se snažit se setkávat každoročně.