SVATODUŠNÍ NOVÉNA

 

Svatodušní Novéna 2012

Modlitba o dar Ducha svatého a jeho vedení v životě.

18.5. – 26.5.

Drazí farníci

od pátku 18. května je možné se modlit svatodušní novénu, jako přípravu na Slavnost Seslání Ducha svatého.

Tato možnost je samozřejmě dána všem, protože novéna je modlitba za určitým úmyslem a po určitou dobu bez předepsané formy (může to být tedy i růženec, či jakákoliv jiná modlitba za tímto účelem přednesená). V tomto případě to znamená modlitba o dar Ducha svatého, o který prosíme po dobu devíti dnů.

K tom,aby byla možnost modlit se ji ve skupince anebo soukromě byl vydán před mnoha lety malý sešitek, které je těžko dostupný a proto vám chceme nabídnout podobné texty především však dostupné v elektronické podobě.

Soubor ke stažení:

SVATODUŠNÍ NOVÉNA – TEXT

Schéma modlitebního setkání:

  • Znamení kříže
  • Text Písma svatého na den
  • Rozjímání na daný text – zamyšlení
  • Chvíle ticha
  • Výzva k modlitbě
  • Litanie k Duchu svatému nebo desátek růžence
  • Modlitba na závěr

 1. Den – Pátek

Texty Písma svatého:

Jan 7, 37-39

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten kdo ve mě věří. Jak říká Písmo potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Zj 21, 5-6

A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle- všechno tvořím nové!“ Pak dodal: „Napiš: Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.“ Také mi řekl: „Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.“

Zamyšlení:

Prvním a základním předpokladem přijetí Ducha svatého, je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce. Touha po jeho pokoji a radosti, po božském životě, který je v každém z nás. Tato touha je sama vyvolána skrytým působením Ducha v člověku – v nás. Ten právě skrze tuto touhu nás zve k větší otevřenosti pro Boží lásku, pro jeho působení v našich srdcích. Tato touha je čistě duchovní a nic a nikdo ji nemůže utišit jen sám Bůh. Sv. Augustin to vyjádřil velmi krásným způsobem ve svém Vyznání: „Stvořil jsi nás Bože pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (Conf. 1,1). A v jednom svém kázání říká: „Až Bůh bude všechno ve všem, všechny touhy pominou.“

Tuto touhu v nás Pán vyvolává záměrně svým slovem, svědectvím druhých a také naplněností pozemskými dobry, kterými se člověk snaží tuto žízeň utišit. Touha po modlitbě, po vnitřním pokoji, po svatosti, po spáse druhých je vždy touhou po Duchu svatém. Je to odlesk, jenom zrcadlení, touhy Boží lásky po člověku a po jeho lásce. A to dříve než si sám člověk tuto touhu uvědomuje.

Ježíšovo zvolání na kříži „Žízním“ je vyjádřením této Boží touhy – žízně po spáse každého člověka. Po odpovědi lásky z naší strany, po tom, aby se v nás skrze Ducha svatého zrodil nový člověk.

Tuto touhu musíme oddělit od našich „běžných tužeb pozemského života.“ Potom můžeme za tuto touhu děkovat a jí se plně oddat.

Výzva k modlitbě:

Chval Pána za dar touhy, kterou ti vložil do srdce a děkuj mu za žízeň po životě, po jeho lásce, po pokoji, po štěstí, za žízeň po Bohu. Děkuj mu za jeho touhu po tobě, kterou tě neustále hledá a volá: Kde jsi? (Gn).

Pros za odpuštění, že jsi touhy v sobě zašlapal, nebo je chtěl uspokojit mimo Boha, a pros o pravou touhu po Něm, který je v Trojici On – Otec, Syn a Duch svatý.

Místo litanií lze recitovat desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který skrze Ducha svatého utišuje naši touhu po Bohu.

2. Den – Sobota

Texty Písma svatého:

Jan 7, 37

Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.

Jan 4, 10.13-14

Ježíš ji na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla kdo ti říká: ,Dej mi napít´, spíše bys prosila ty jeho, aby ti dal živou vodu… Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“

Zamyšlení:

Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody. Setkání s ním se stává okamžikem, který mění lidský život. V Ježíši poznáváme Boha jako toho, který se dá nalézt, toho, který napřed hledá nás, přichází k nám, abychom my mohli přijít k Bohu. On stojí u dveří našeho srdce a čeká, až mu otevřeme, aby nás mohl obdarovat Duchem svatým.

On je ten, který s Otcem sesílá Ducha stále znovu na svou církev a na každého z nás. Je třeba tedy znovu objevit Krista, přijít k němu a přijmout ho, otevřít své srdce jeho lásce a zamilovat si ho, zvolit si ho nově jako svého Pána a přítele. Uvěřit, že on je ten, který má klíč k mému novému životu v Duchu svatém.

Jestliže skutečně chci, aby se ježíš stal Pánem mého života, nemůže jím být něco jiného, ani já sám. Nejčastější překážkou působení Ducha v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve prospěch Krista, že mu nedovolíme, aby se ujal v našem životě vlády a stal se naším Pánem.

Výzva k modlitbě:

Chval Pána a děkuj mu za to, že on je ten, který tě hledá, touží po tobě, čeká na tebe, přichází k tobě a přitom čeká, až ty přijdeš k němu. Děkuj mu za vše co pro tebe v životě vykonal.

Odpros za vzpoury svého života, slepotu, hluchotu a zatvrzelost svého srdce a popros o důvěrný vztah s Kristem. Otevři Pánu své srdce, pusť ho do svého života, dej mu důvěru a přijmi ho za svého Pána.

Místo litanií lze recitovat desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který skrze Ducha svatého k nám přichází.

3. Den – Neděle

Texty Písma svatého:

Řím 5, 5

Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Řím 8, 9

Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho.

Gal 5, 22-23

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon.

Zamyšlení:

Pán, Ježíš, slíbil dar Ducha svatého všem, kteří v něho uvěří. O letnicích seslal svého Ducha na apoštoly a na všechny, kteří s nimi setrvávali v modlitbách. Po letnicích apoštol Petr řekl všem, kteří jeho kázáním byli zasaženi v srdci: „Obraťte se! A každý z vás, ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého“

Také my jsme přijali dar Ducha svatého při křtu, při biřmování a přijímáme ho i v ostatních svátostech a také když s vírou čteme a modlíme se Písmo svaté.

Je to veliký dar, ve kterém je pro nás zahrnuto všechno ostatní. Sv. Augustin řekl: „ Duch svatý je zosobněná láska.“ Duch svatý v nás miluje Boha i lidi, je zdrojem naší naděje a víry. Projevuje se v našem životě různými vlastnostmi, jak je popisuje apoštol Pavel: láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, tichostí a zdrženlivostí. Tyto vlastnosti jsou neklamnými znameními přítomnosti a působení Ducha svatého.

S darem Ducha jsme také přijali plné odpuštění hříchů. Smíření s Bohem a nový život, ve kterém jsme se stali Božími dětmi. On v nás uzdravuje všechno nemocné a srovnává vše křivé. On v nás a z nás utváří příbytek Nejsvětější Trojice a uvádí nás do vztahu ke všem božským osobám. Tvoří naši novou identitu. Tento Duch, kterého jsme již přijali, chce v nás stále rozmnožovat svoji přítomnost i své působení.

Výzva k modlitbě:

Vzdej dík Bohu za všechno, co ve tvém životě dělá, za dar lásky a pokoje, za dar života a křtu, za dar víry a milost obrácení.

Vzdej díky za dar Ducha Posvětitele a Utěšitele, za Ducha lásky.

Vzdej dík za mnohotvárné působení Ducha v tvém životě a pros za odpuštění. Odpuštění lidské pýchy soběstačnosti bez Boha, pýchy života bez Boha podle svých vlastních představ a svých sil. Pros o milost Ducha svatého, který jediný dává pravý život v hojnosti.

Místo litanií lze recitovat desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nám skrze Ducha svatého dává ovoce své výkupné oběti.

4. Den – Pondělí

Texty Písma svatého:

Jan 14, 16-17

Já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Duch pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás.

Jan 16, 13

Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.

Zamyšlení:

Přijetí Ducha svatého je úkon víry. Ježíš mluví o tom, že svět nemůže přijmout Ducha pravdy, protože ho nevidí a nezná. Svět totiž nezná pravdu a brání se ji přijmout. A ani pro nás to není zcela snadné se otevřít pro Ducha pravdy, který nás chce uvádět nejen do pravdy o Bohu a o světě, ale především do pravdy o nás samotných. Lidé se bojí pravdy, protože pravda bývá nepříjemná. Ale to je jen jedna stránka pravdy, ona také osvobozuje. „Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“, řekl Ježíš židům. Ti to však nepřijali.

Chceme-li přijmout Ducha pravdy, je třeba se ve víře otevřít novému pohledu na náš život, na nás samotné a neurčovat dopředu, kam až Duch svatý může vstoupit a kam ne, na co může posvítit a na co ne, co mu dovolíme vykonat a co nikoliv. Naše vnitřní výhrady a nevydanost způsobují, že Duch svatý nemůže zcela proniknout naši duši, naši bytost.

V Duchu svatém – Duchu pravdy se postavme proti lžím o sobě, které nám řekli jiní, nebo je máme sami. Proti představám, které máme sami o sobě a o svém životě, proti pochybnostem, které námi zmítají, proti vnitřní přetvářce a neupřímnosti. Toho všeho se zřekněme, abychom mohli přijmout Boží pohled na nás. Bůh chce, abychom byli sami sebou, miluje nás takové jací jsme a stejně nás i přijímá. Bůh netvoří kopie ale zásadně originály, a každý je pro něj vzácný stejně jako jsou vzácné diamanty, které nejsou nikdy stejné. Díky tomuto přijetí a lásce, kterou nám dává Bůh, jsme schopni přijmout sebe sama, své bližní a všechny okolnosti našeho pozemského života.

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane, za pravdu, do které nás uvádíš svým Duchem.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že nás učíš žít pravdivý život.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar společenství, které je místem, kde se můžeme učit životu v pravdě.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar touhy po pravdě, která je darem Otcovým.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že s pomocí Ducha svatého v nás tuto pravdu uchováváš.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, že jsi nám přinesl pravdivý pohled na člověka a na svět.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za pravé poznání smyslu života.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za Ducha svatého, který nám ukazuje pravé hodnoty života.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za dar rozlišování pravdy a lži, dobra a zla

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za každého člověka, za dar pravdy o nás, za dar milosti, díky které s dokážeme přijmout takoví jací jsme.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, díky nimž nás učíš pravdě o nás a dáváš nám poznat jakými nás chceš mít.

– Děkujeme ti Pane!

 

Prosím tě Pane za odpuštění toho, kdy jsem naslouchal lžím a polopravdám o sobě nebo o druhých.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, odpusť mi okamžiky, kdy jsem se bránil pravdivému pohledu na svůj život, sám na sebe.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o odvahu k pravdě, k jejímu přijetí ať už je jakákoliv.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o vedení Duchem svatým, abych byl schopen se nechat vést k pravdivému pohledu na sebe a na bližní.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych dostal dar pravdy, který mě činí vnitřně svobodným.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane za lásku k pravdě, za lásku k Duchu svatému – Duchu pravdy.

– Prosím tě Pane!

Modlitba Otče náš…

Modlitba na závěr:

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš a učíš nás pravdě. Prosíme tě rozmnož naši víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

Místo litanií lze recitovat desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nás svým Duchem uvádí do skutečné pravdy.

5. Den – Úterý

Texty Písma svatého:

Jan 16,8-9

A on až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a soudu. Hřích je v tom, že ve mně nevěří.

Zach 12,10

Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyliji Ducha milosti a proseb o smilování.

Zamyšlení:

Přijmout Ducha svatého a nechat ho v sobě působit znamená rozejít se s hříchem, s hříšnými postoji a nechat se z hříchu usvědčovat. Náš největší hřích však není většinou nějaký skutek, ale náš život fakticky bez Boha, kde se řídíme pouze svou vlastní vůlí, žijeme jen ze své síly, podle svých vlastních představ a ve středu našeho života stojí zásadně naše já, kolem kterého se točí naše zájmy a celý náš svět. Jeden italský kněz napsal ve své knize: „Kdyby člověk věděl, co je to hřích, zemřel by hrůzou.“ Nemáme ani představu o tom, co je to hřích. Duch svatý, který chce přijít v plnosti do našeho života, nás usvědčuje z této sebestřednosti, samolibosti a pýchy, kterou se projevuje skutečná nevěra. Život podle naší vůle a ne podle vůle Boží, z naší síly, a ne ze síly Ducha, nazývá apoštol Pavel životem podle těla. „Nuže bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít jak chce tělo. Žijeme-li totiž tak, jak chce tělo, musíme umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít“. Život v dobrovolné závislosti na Bohu není snadný, je možná tím nejtěžším pro nás, ale je nádherný. Každý den se každý z nás rozhoduje, kdo bude stát ve středu jeho života, jestli on sám, nebo Bůh, který dává svou milost pokorným a Ducha svatého těm, kdo ho poslouchají.

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane, za že jsi přišel, abys nás vykoupil z hříchu.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že jsi vynesl a stále vynášíš na světlo věci, které jsou skryté.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar společenství, které je místem, kde se učíme vidět tvé světlo a nebloudit v temnotách hříchu.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za milost posvěcující, která nás činí blízkými tobě.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za Ducha svatého, který nám přináší dar milosti a dává nám sílu rozejít se s hříchem a hříšným životem.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za každého člověka, který přijal milost obrácení a stal se skutečně Božím dítětem.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za dar poznání.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za Ducha svatého, který nám ukazuje náš hřích v jeho skutečné síle.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za dar odpuštění.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za milost svátosti smíření, která nás očišťuje od všech našich hříchů.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, díky nimž nás učíš uvědomovat si, co je skutečně hřích.

– Děkujeme ti Pane!

Prosím tě Pane za milost přiznat si své všední hříchy a také hřích nevěry.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, abych byl schopen se nechávat usvědčovat z hříchu.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o odvahu změnit své životní postoje.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o Ducha svatého, který mě usvědčuje z hříchu a současně ho i odpouští.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o Ducha prosby o milost pravého pokání.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o lásku a milost, kterou je Duch svatý a o sílu prosit a děkovat.

– Prosím tě Pane!

Modlitba: Otče náš…

Modlitba na závěr:

Duchu svatý, klaníme se tobě současně přítomnému s Ježíšem v této Nejsvětější svátosti, protože tam, kde je jedna osoba, jsou i zbývající dvě. A prosíme tě abys nás učil, chránil a posiloval v boji s hříchem a žádostmi těla, a dal nám milost odpuštění a pravé kajícnosti. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, Syna Božího, který s tebou a s Bohem Otcem žije a kraluje na věky věků. Amen

Místo litanií lze recitovat desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nás svým Duchem osvobozuje od hříchu.

6. Den – Středa

Texty Písma svatého:

2 Kor 3,17

Ten Pán je však Duch; kde je Duch, tam je svoboda.

Gal 5, 16-18

Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod zákonem.

Řím 8,2

Vždyť zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Zamyšlení:

Pán Ježíš nám přinesl pravou svobodu, kterou v Duchu svatém může zakusit každý, kdo se nechá osvobodit a kdo se pod vedením Ducha svatého učí v této svobodě žít. To, co nás nejvíce zotročuje, je hřích, satan, a strach ze smrti. V tom všem můžeme zakusit osvobození skrze víru v Ježíše Krista. Není však snadné si tuto svobodu uchovat a plně v ní žít. V konkrétním životě na sobě zakoušíme, kolik věcí nás vnitřně poutá, na čem jsme závislí, co nás ovlivňuje. Záleží na nás, chceme-li žít v plné svobodě Božího dítěte, nebo ne. Záleží na nás, jestli se necháme zotročovat. Duch svatý v nás nepůsobí proti naší vůli a čeká na naše svobodné rozhodnutí, na naši svobodnou poslušnost – poddání se jeho vedení, oddanost a spolupráci.

Je třeba se nechat uvádět Duchem svatým do plné svobody, učit se naslouchat a podřídit se v každodenním životě. Trpělivě Pánu předkládat svůj vzdor, své tvrdé srdce, svá rozhodnutí učiněná bez něho. Toto všechno nás vnitřně ochuzuje a ochromuje a především nás uzavírá působení Božího Ducha – Ducha svatého.

Celý život se učíme naslouchat a být poslušní v nejobyčejnějších věcech; v plnění přikázání, v žití svých stavovských a rodinných povinností, v poslušnosti druhému člověku a ve zříkání se svého názoru a pohledu, v přijetí událostí, které nemůžeme změnit.

Díky Duchu svatému, který dává dar síly a rady můžeme překonávat každý den, bez lpění na sobě samotných, zříkat se sebe sama ve prospěch druhých. Tím vším se plněji uskutečňuje naše svoboda, jejímž garantem je Ježíš. Svoboda pro vůli Nebeského Otce, pro vedení samotným Duchem svatým.

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane, za svobodu, kterou jsi nám přinesl svým křížem.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že nás učíš v této svobodě žít.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar společenství, které vyvěrá z tvého Ducha a v němž se učíme být svobodnými.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar touhy po svobodě, která je darem Otcovým.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že s pomocí Ducha svatého v nás tuto svobodu uchováváš.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, že jsi nás osvobodil do satana, hříchu a smrti.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za to, že nás učíš modlitbě, kterou přináší sám Duch svatý.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za Ducha svatého, který nás uvádí do svobody.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za rozvázání všech našich závislostí a všech pout.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za každého člověka, za dar svobody, za dar milosti, které od tebe přijímáme skrze tvého svatého Ducha.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, díky nimž nás učíš stávat se svobodnými.

– Děkujeme ti Pane!

 

Prosím tě Pane za odpuštění toho, co mě odvádělo od tebe.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, odpusť mi okamžiky, kdy jsem se nechtěl vymanit ze svých vazeb, vztahů a závislostí, které mě zotročovaly.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o odpuštění, že jsem si v sobě nechal své staré bolesti a rány a neodevzdal je do tvých uzdravujících rukou.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o vedení Duchem svatým, abych byl schopen se nechat vést.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych dostal dar Ducha a stal se skutečně vnitřně svobodným.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych se vymanil ze svým vnitřních závislostí a Duch svatý, aby ve mně urovnal všechno to, co je pokřivené.

– Prosím tě Pane!

Modlitba: Otče náš…

Modlitba na závěr:

Duchu svatý, přijď k nám, naplň naše srdce ohněm své lásky, abychom se učili žít ve svobodě dětí Božích a naplň nás bohatstvím svých darů. Svou mocí nás přetvoř abychom správně jednali a směřovali k tobě, který s Otcem i Synem vládneš po všechny věky věků. Amen

Místo proseb lze recitovat litanie nebo desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nás Duchem svatým osvobozuje k životu s Bohem.

7. Den – Čtvrtek

Texty Písma svatého:

Řím 8, 14-15

Neboť všichni, kdo se nechávají vést Božím Duchem jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžete volat: „Abba Otče!“

Gal 4,6

A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba Otče!“

Zamyšlení:

V Písmu svatém máme krásné svědectví o Ježíšově vztahu k Otci. Tento jeho vztah byl jedinečný, byl důvěrný natolik, že jej lze vyjádřit snad jen jedním slovem – Abba. V tomto jediném slově, je shrnuto celé poslání Ježíšova života. V aramejštině, Ježíšově mateřské řeči, znamená toto slovo krásné a důvěrné oslovení Otce, které lze přeložit jako zdrobnělé české „tatínku“.

Duch svatý nám přináší a dává podíl na tomto Ježíšově vztahu k Otci, na jeho lidské zkušenosti být dítětem. On byl dítětem, jako každý člověk a byl je synem jako každý člověk. My svým rodičům máme odvahu říci tatínku, maminko, ale sami bychom nikdy nezískali odvahu nazvat Boha Otce oním zdrobnělým Abba – tatínku, přivlastnit si tento vztah, kdyby nás k němu Ježíš sám nevyzval a kdyby nás k němu nevedl jeho Duch – Duch svatý. Je to naše určité privilegium – výsada nás křesťanů, že smíme přistupovat k Bohu v atmosféře, plné důvěry, být dětmi a volat Abba. Díky Ježíšovi, smíme pociťovat stejný vztah, stejnou blízkost našeho nebeského Otce jako prožíval on. V tomto blízkém vztahu, spočívá také zvláštní účinnost našich modliteb.

Duch svatý v modlitbě uvádí každého z nás do důvěrné a velmi intimní lásky k Otci, k Bohu. Tím boří a ničí všechny překážky, především nedůvěru, chlad a odtažitost, a dává nám prožívat radost z toho, že jsme děti Boží. Jsme Ježíšovými bratry a sestrami, jsme dětmi samotného Boha. Pro každého platí toto privilegium zcela zvláštníma jasným způsobem. Buďme vděčni za toto privilegium, za tento dar a učme se naslouchat tomu, který se v nás modlí – Duchu – který v nás volá ono „Abba“. K tomuto volání Ducha přidej každý sám své city, svůj hlas, svou lásku a svoji oddanost. Ať v mocném a silném hlase modlitby zaznívá:

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane za tvůj vztah k nebeskému Otci, kterým jsi nám ukázal lásku Boží

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane za to, že jsi nám svým Duchem odhalil Otce v jeho skutečné podobě, jako našeho Abba, našeho tatínka

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane za dar společenství, které vyvěrá z tvého Ducha a v němž jsme dětmi nebeského Otce.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane za dar touhy po životě a po lásce které jsou darem Otcovým

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane za naši farní rodinu, za společenství, které se snaží uskutečňovat tvou lásku ve světě s pomocí Ducha svatého.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane za každého z nás, chceme tě chválit a vzývat tvé jméno, být tvými dětmi, které tě milují a říkají ti důvěrné tatínku.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za to, že nás učíš modlitbě, kterou přináší sám Duch svatý.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za Ducha synovství, že smíme mít Boha jako svého tatínka.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za všechny, kdo patří do naší farní rodiny.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za každého člověka, za dar života a povolání, za milosti, které od tebe přijímáme skrze tvého svatého Ducha.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, díky nimž můžeme stále růst ve tvé lásce.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, že ničíš svým Duchem všechny překážky a chlad našeho srdce.

– Děkujeme ti Pane!

 

Prosím tě Pane za odpuštění svého vzteku a vzpoury, kdy jsem se stavěl proti Otci.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, odpust mi chvíle, kdy jsme tvého Otce, Otce nebeského, ztotožňoval se svým pozemským otcem a nechal se tím zraňovat a vzdaloval se od náruče svého nebeského tatínka.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o Ducha synovství a o důvěrný vztah k Otci.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o Ducha svatého, aby ve mně volal Abba – tatínku, abych i já ze srdce volal Abba Otče!

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych směl prožívat skutečný vztah k Bohu, být skutečně Božím dítětem.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o Lásku, kterou je sám duch svatý, ať pronikne celý můj život a stane se ve mně pramenem živé vody pro bližní.

– Prosím tě Pane!

Modlitba: Otče náš…

Modlitba na závěr:

Bože Duchu svatý, dej, aby tvá církev, společenství, které se shromažďuje v tvém jménu, byla zcela oddána tvé službě a upřímně se snažila o jednotu a svornost, a aby každá z nás mohl volat k Bohu důvěrné Abba – tatínku. Prosíme o to skrze tebe, který s Otcem i Synem vládneš dějinám, a tvé království je po všechny věky  věků. Amen.

Místo proseb lze recitovat litanie k Duchu svatému (I.,II. anebo III.) nebo desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nám Duchem svatým dává volat Abba Otče!

8. Den – Pátek

Texty Písma svatého:

Gal 4, 6

A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“.

Řím 8, 26-27

Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Zamyšlení:

Jednou z největších překážek pro působení Ducha svatého v každém z nás, je naše neschopnost přijmout své slabosti. Každý je slabý, má svou slabinu, ale ne všichni si to umíme přiznat. Žijeme v době, kdy být silný je in, kdy slabost se „nenosí“. Slabost je něco cizího, odvrhujeme ji, protože nás činí zranitelnými. Když chci být silný, nemohu být zranitelný a tak odvrhuji slabost, tím se však uzavírám sám do sebe. Odmítám pomoc svých bližních a koneckonců i Boží pomoc. Jestliže ve svém duchovním životě tvrdíme, že jsme silní, že všechno umíme, že se dokonce umíme modlit, jak mžeme zakusit přítomnost Ducha svatého v naší modlitbě? V nauce církve najdeme tvrzení, že Duch svatý nás předchází svou milostí a přivádí nás na cestu modlitby. Duch svatý nás tedy k modlitbě vede a jako učitel nás postupně učí modlit se. Ale nejen to, on vstupuje do naší modlitby a modlí se v nás. Sv. Jan Zlatoústý v jednom ze svých kázání říká: „modlitba je nevýslovná láska, která nepochází od lidí, ale má svůj původ v božské milosti.“ A právě proto je třeba, abychom dávali prostor Duchu svatému v modlitbě. To ale není zřejmé všem věřícím.

Mnohdy svou mnohomluvností v modlitbě, svou roztěkaností bráníme Duchu svatému, aby nás vůbec přivedl na cestu modlitby a nakonec aby se v nás modlil. Trpíme přemírou neustálého víru myšlenek, představ a fantazie, která je zamořena zbytečnými vjemy a obrazy. Právě proto se v nás Duch může jen těžko projevit.

Každý si klade otázku: Jak dosáhnout skutečné modlitby v Duchu a s Duchem svatým? Především bychom měli usilovat o tichost srdce. Ta je pravým opakem upovídanosti, zvědavosti a rozptýlenosti. Musíme se učit sestoupit do svého srdce, do místa, kde se člověk setkává jen s Bohem a skutečným stavem svého já. Sestoupit do srdce, modlit se srdcem a žít v pokoji srdce. Dáme-li v modlitbě prostor Duchu svatému skrze ticho a naslouchání, on zapálí naše srdce ohněm, upoutá naši pozornost ke Kristu a povede nás k tomu, abychom Ježíše oslavovali a přijali ho jako svého Pána a přítele. Duch svatý nás vede ke chvále,díky které jsme schopni překonat své slabosti a svá zotročení a můžeme zažít očištění a uzdravení. Duch svatý nás v modlitbě vede k poznávání vůle Otcovy, k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě.

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že nás tvůj Duch vede k Otci.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar Ducha, který se za nás přimlouvá ve shodě s Boží vůlí.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za dar modlitby.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že s pomocí Ducha svatého v nás probouzíš touhu po modlitbě.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, že díky modlitbě můžeme být tobě blíž.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za to, že nás učíš modlitbě, kterou přináší sám Duch svatý.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za Ducha svatého, který nám dává radost z modlitby.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za touhu po životě modlitby.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za každého člověka, za dar modlitby, za dar milosti, které od tebe přijímáme skrze tvého svatého Ducha.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, díky nimž nás učíš skutečné modlitbě za bližní dokonce i za naše nepřátele.

– Děkujeme ti Pane!

 

Prosím tě Pane za odpuštění mého falešného sebevědomí.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, odpusť mi okamžiky, kdy jsem si myslel, že se umím modlit a že se to sám naučím.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o odpuštění, že jsem odmítal přijmout tvé pozvání k modlitbě.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o vedení Duchem svatým, abych se dobře modlil.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych se otevřel Duchu svatému.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych uměl přijmout svoji slabost.

– Prosím tě Pane!

Modlitba na závěr:

Duchu svatý, naplň nás bohatstvím svých darů a přetvoř nás svou mocí. Vlej nám sílu abychom si přiznali své slabosti a tak se otevřeli tobě, který žiješ s Otcem i Synem nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Místo proseb lze recitovat litanie k Duchu svatému (I., II. anebo III.) nebo desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nás Duchem svatým učí pravé modlitbě.

9. Den – Sobota

Texty Písma svatého:

Ef 4, 7-8.11-12

Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví: „Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary.“

Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky..

1 Kor 12, 4-11

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zase tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému je zase dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.

1 Kor 14, 1

Usilujte o to, abyste měli lásku. Horlivě se snažte o duchovní dary, hlavně však o to, abyste promlouvali pod vlivem vnuknutí.

Zamyšlení:

Druhý vatikánský koncil v jednom svém dokumentu, který pojednává o církvi (Lumen gentium – LG) píše: „Duch svatý rozděluje mezi věřící všech stavů zvláštní milosti, kterými se stávají schopnými a pohotovými k přijetí různých úkolů a poslání užitečných k obnově a růstu církve…“ Úkoly, o kterých pojednává dokument se nazývají charismata a jsou určeny pro každého podle míry dané Duchem svatým. Dokument ještě pokračuje a píše: „Tato charismata se mají přijímat vděčně a radostně, ať už jsou oslnivá, či jen prostá a běžná, neboť jsou potřebám církve zvlášť přiměřená a užitečná (LG čl. 12).

Duch svatý dává specifické dary, kterými uschopňuje člověka k něčemu, co ho přesahuje, co je nad jeho lidské schopnosti. Možná někdo z nás tyto dary pociťuje, jiný zase ne, ale tyto dary nejsou k tomu, aby dotyčného člověka posvěcovaly, ale jsou to dary pro službu společenství. Pokud je člověk zná je jeho povinností je využít pro službu, a pokud je nezná, je jeho povinností zkoumat sám sebe s pomocí Ducha svatého. Existuje velké množství těchto darů, kterými nás Duch svatý zahrnuje, a kterými můžeme sloužit svým bratřím a sestrám. Službou pak žije celé tělo Kristovo – Církev, a prakticky se projevuje ve společenství farnosti.

Duch svatý dává tyto dary každému tak, jak chce. Nikdy však nejsou znamením svatosti nositele, ale vždy jsou projevem a velkým znamením svatosti Boží. Mohou být uděleny i hříšníkovi, který o ně prosí, a skrze něho pak konat svoje znamení. V tom ve všem je vidět Boží velikost a Boží láska, která chce spasit každého člověka. Tyto dary dostáváme kvůli druhým, kvůli lásce k bližním. „Jak může někdo milovat Boha, kterého nevidí, když nemiluje svého bližního, kterého vidí?“ říká evangelista Jan. Tyto dary slouží ke službě, k růstu společenství církve, ke spáse celého světa.

Dary Ducha svatého hrají velkou roli a důležitou v budování společenství církevní obce – farnosti, v jejím rozvoji. Je třeba udělat těmto darům v našem životě místo, dát prostor Duchu svatému a jeho působení. Předpokladem je pravidelný duchovní život ve společenství – život s Kristem v Duchu svatém. Vydanost Kristu vzájemná jednota (aby všichni byli jedno jako ty ve mně a já v tobě – Jan) a opravdová nesobecká láska. V církvi – ve farnosti potřebujeme jeden druhého s jeho obdarováním a službou, ať už je oslnivá nebo je jen prostá a obyčejná. Církev – farnost, potřebuje nás všechny, my jsme církev a my sloužíme sobě navzájem, dáváme lásku svým bližním a tím oslavujeme Boha. „Podle toho poznají, že jste moji učedníci, že budete mít lásku jedni k druhým“ (Jan 13, 35) Jsme účastni jeho lásky a podílíme se tak na spáse světa. Naše ochota sloužit však nesmí být ochota vypočítavá, ochota, která slouží s vědomím odměny, kterou si vybíráme sami, ať už je jakéhokoliv rázu. Nechtějme sloužit Bohu podle svých představ a podle svých sil, nechme se proniknout Duchem svatým a nechme jím se obdarovat a vést.

Výzva k modlitbě:

V této chvíli, kdy Duch svatý přichází a předchází naši modlitbu, chvalme, děkujme a prosme Boha za sebe za svět a za všechny lidi:

Chválíme tě Pane, za dary Ducha, které dáváš lidem, aby mohli být užiteční svým bližním.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za církev, za její společenství, které vytváří Duch svatý.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, že smíme sloužit společenství církve, že v něm můžeme žít.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za naše malé společenství farnosti, kde chceme být služebníky jedni druhých.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, za to, mocí Ducha svatého v nás probouzíš vědomí a ochotu sloužit.

– Chválíme tě Pane!

Chválíme tě Pane, že díky službě svým bližním, a láskou, kterou jim projevujeme sloužíme tobě a milujeme tebe.

– Chválíme tě Pane!

 

Děkujeme ti Pane, za dary, které obdrželi od Ducha svatého všichni naši spolufarníci.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za dary, které jsi dal jednomu každému z nás, abychom byli služebníky druhých.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane za společenství farnosti, kde smíme prožívat tato obdarování a můžeme používat svých darů..

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti Pane, za každého člověka, za i když je hříšníkem, nám nesympatický, nebo nás nenávidí, i on může být tím, kdo dostal dar našemu společenství.

– Děkujeme ti Pane!

Děkujeme ti za všechny konflikty a spory, v nich se učíme pokoře a službě svým bližním.

– Děkujeme ti Pane!

 

Prosím tě Pane za odpuštění mé nevděčnosti, kdy jsem „skuhral“ na to, že druzí jsou lepší než já a své dary jsem nehledal.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane, odpusť mi okamžiky, kdy jsem nepřijal svá obdarování, a nechtěl přijmout službu svých bližních.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o dary Ducha, které potřebuji ke své službě v našem společenství, v naší farnosti.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane o dary Ducha těm, kteří vykonávají službu ve farnosti, aby jejich služba byla skutečně pokornou a obětavou.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych se otevřel Duchu svatému pro službu společenství farnosti, společenství církve.

– Prosím tě Pane!

Prosím tě Pane abych uměl sloužit svým bratřím a sestrám v pokoře, lásce a v síle Ducha svatého.

– Prosím tě Pane!

Modlitba: Otče náš…

Modlitba na závěr:

Duchu svatý, oslavením Ježíše Krista se nám otevřel přístup do věčné slávy.Prosíme tě, dej, ať dary, které dostáváme jsou nám pobídkou ke službě svým bližním a tak abychom oslavovali tebe, který žiješ v Trojici jeden Bůh, Otec i Syn i Duch svatý od počátku až na věky věků. Amen

Místo proseb lze recitovat litanie k Duchu svatému (I., II. anebo III.) nebo desátek růžence s tímto tajemstvím:

–          Ježíš, který nás Duchem svatým učí pokorné a obětavé službě našim bližním.

DOPLNĚK MODLITBY – LITANIE 

Litanie k Duchu svatému I:

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

 

Bože, náš nebeský Otče                          smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa

Bože, Duchu svatý

Bože v Trojici jediný

 

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna                 přijď k nám

Božský Duchu jenž jsi roven Otci i Synu

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce

Dare Nejvyššího Boha

Paprsku nebeského světla

Původce všeho dobra

Prameni života

Ohni všechno stravující

Ohnivá lásko a duchovní pomazání

Duchu lásky a pravdy

Duchu rady a síly

Duchu vědění a zbožnosti

Duchu bázně Boží

Duchu míru a mírnosti

Duchu čistoty

 

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země

– prosíme tě vyslyš nás

Vlij světlo do našich duší

– prosíme tě vyslyš nás

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí

– prosíme tě vyslyš nás

Rozněť je svou láskou

– prosíme tě vyslyš nás

Otevři nám poklady svých milostí

– prosíme tě vyslyš nás

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím

– prosíme tě vyslyš nás

Upevni nás svou účinností

– prosíme tě vyslyš nás

Uděl nám milost znát jediné potřebné

– prosíme tě vyslyš nás

Pomoz abychom se navzájem milovali a snášeli

– prosíme tě vyslyš nás

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí

– prosíme tě vyslyš nás

Nauč nás správně se modlit a modli ses námi

– prosíme tě vyslyš nás

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám

– prosíme tě vyslyš nás

Vlij nám odpor ke každému zlu

– prosíme tě vyslyš nás

Veď nás ke správnému konání dobra

– prosíme tě vyslyš nás

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti

– prosíme tě vyslyš nás

Buď ty sám naší velkou odplatou

– prosíme tě vyslyš nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

– smiluj se nad námi                                              3x

Modlitba na závěr:

Bože, Duchu svatý, děkujeme ti, že v nás burcuješ touhu po sobě po Bohu, která je nám vyryta do srdce. Naplň srdce každého z nás svou milostí a touhou po životě s Bohem. Neboť ty s Otcem i Synem žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen

Litanie k Duchu svatému II:

Sláva Otci i synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

 

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

 

Bože, náš nebeský Otče,                        smiluj se nad námi

Bože, Synu Vykupiteli světa,

Bože, Duchu svatý,

Bože v trojici jediný,

 

Sestup na nás Duchu svatý, a utvoř si v našich srdcích příbytek.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.

– Buď veleben!

Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.

– Buď veleben!

Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.

– Buď veleben!

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat smysl Písma svatého.

– Buď veleben!

Duchu svatý, utěšiteli, nauč nás správně se modlit.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který promlouváš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.

– Buď veleben!

Duchu svatý, planoucí ohnisko lásky, nauč nás žít moudře a trpělivě.

– Buď veleben!

Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.

– Buď veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu a smysl utrpení.

– Buď veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat čas.

– Buď veleben!

Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.

– Buď veleben!

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.

– Buď veleben!

Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.

– Buď veleben!

Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.

– Buď veleben!

Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás abychom dávali dobrý příklad.

– Buď veleben!

Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.

– Buď veleben!

Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.

– Buď veleben!

Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.

– Buď veleben!

Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.

– Buď veleben!

Duchu svatý, otče ubohých. Osvěcuj nás v čem chybujeme.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který konáš v duších zázraky. Veď nás k bdělosti a dokonalosti.

– Buď veleben!

Duchu svatý, jemuž není nic tajné, nauč nás unikat nástrahám ďáblovým.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom e vymanili z područí těla, světa a ďábla.

– Buď veleben!

Duchu svatý, který znáš i naši budoucnost, svěřujeme do tvé ochrany a péče i naše rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.

– Buď veleben!

Modlitba na závěr:

Duchu svatý, veď svým světlem každého z nás, naplňuj nás svou útěchou a uč nás žít ke slávě Boží. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Litanie k Duchu svatému III:

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

 

Bože, náš nebeský Otče                          smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa

Bože, Duchu svatý

Bože v Trojici jediný

 

Duchu svatý vycházející z Otce i Syna          smiluj se nad námi

Duchu svatý, který jsi roven Otci i Synu ve svém božství

Duchu svatý, který jsi zosobněná láska Otce a Syna

Duchu svatý, který jsi sestoupil na Matku Syna Božího

Duchu svatý, který sestoupil na Ježíše při křtu v Jordánu

Duchu svatý, kterého přislíbil Ježíš svým učedníkům

Duchu svatý, který stále v církvi působíš

Duchu svatý, který jsi darem Boha Nejvyššího

Pokladnice moudrosti a umění

Světlo pravdy v temnotách duše

Jasné světlo bloudících

Zastínění Nejvyššího

Původce všeho dobra

Rádce mocný

Učiteli svatosti

Pečeti Nové smlouvy

Duchovní pomazání

Ruko zachraňující

Tajemná holubice

Prameni života

Ohni všechno stravující

Ohnivá lásko a duchovní pomazání

Duchu lásky a pravdy

Duchu rady a síly

Duchu vědění a zbožnosti

Duchu bázně Boží

Duchu míru a mírnosti

Duchu čistoty

 

My hříšníci

– prosíme tě vyslyš nás

Abys v nás udržel své světlo

– prosíme tě vyslyš nás

Abys povznesl naše naděje k nebi

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nás osvěcoval svým nebeským vnuknutím

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nám udělil dary moudrosti a rozumu

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nám udělil dary rady a síly

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nám udělil dary poznání a zbožnosti

– prosíme tě vyslyš nás

Abys nám udělil dar bázně Boží

– prosíme tě vyslyš nás

Abychom přijali ovoce tvého působení, lásku a radost

– prosíme tě vyslyš nás

Abychom přijali ovoce tvé milosti pokoj a shovívavost

– prosíme tě vyslyš nás

Abychom dávali tvé plody vlídnosti a dobroty

– prosíme tě vyslyš nás

Abychom byli věrní a tišší

– prosíme tě vyslyš nás

Abychom měli dar zdrženlivosti

– prosíme tě vyslyš nás

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti

– prosíme tě vyslyš nás

Buď ty sám naší věčnou odplatou

– prosíme tě vyslyš nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

– smiluj se nad námi                                              3x

Modlitba na závěr:

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti a prosíme tě, abys nám udělil ovoce svého působení, abychom v těchto plodech dokázali více milovat Boha a své bližní. Prosíme o to skrze Tebe, který s Otcem i Synem kraluješ po všechny věky věků. Amen.