Adventní biblická soutěž pro dospělé – 2013

Do soutěže se zapojilo celkem 19 farníků, ale jen 10 z nich vytrvalo po všechna čtyři kola. Kromě již ostřílených soutěžících se tu objevili i nováčci a vedli si výborně. Škoda jen, že nelze odměnit všechny! Ale vy, co jste se zúčastnili, a nevyhráli, nezoufejte, třeba to vyjde příští rok. Každopádně máte můj obdiv a děkuji vám, že jste měli odvahu se zapojit do biblického dobrodružství a našli si čas pro Boží slovo.

Zde jsou všechny otázky a správné odpovědi podle ekumenického překladu (uznány byly i jiné varianty):

* Kolik Jóabových zbrojnošů obstoupilo Abšalóma, než ho ubili k smrti?(2. Sam) 10

* Proč je úbor toho, který přichází z Edómu, krvavě zbarven? (Izajáš 59-64) Protože šlapal v lisovací kádi a šťáva mu roucho postříkala

* Podle Lukášova evangelia někteří lidé tvrdili, že Ježíš vyhání démony ve jménu knížete démonů. Jaké je jméno tohoto knížete? Belzebul

* Čím se halí doliny v Žalmu 65? oblím

* Co měl prorok Ezechiel sníst na Hospodinův příkaz, když byl poslán ke vzpurnému lidu izraelskému? svitek

* Čím je naše tělo podle 1. listu Korintským? chrámem Ducha svatého či údy Kristovými

* Co má v knize Pláč na lemu roucha jeruzalémská dcera? nečistotu

* Co řekl Ježíš podle Markova evangelia fíkovníku, na kterém bylo jen listí, ale žádné ovoce? Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!

* Co je řečeno o andělích v listě Židům? Jeho andělé jsou vanutí větru

* Které město je podle proroka Nahuma pro svoji pýchu, krutost a modloslužbu zahlazeno? Ninive

* Doplňte podle knihy Přísloví (16-22): Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale …. prozíravá žena je od Hospodina

* Prostřednictvím koho píše Petr svůj první list? Silvána

 

VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH KOL:

1. Petr Haupt

2. Vladimír Mucha

3. Věra Konečná

4. Jaroslava Hauptová

 

VÝHERCI CELÉ SOUTĚŽE:

1. Jiřina Vybíhalová

2. Blanka Ševčíková

3. Anna Blažková