Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňka (FEB) je místem setkávání lidí toužících po růstu v důvěrném vztahu s Pánem. Je malým společenstvím lidí z farnosti, kteří chválí Pána, sdílejí se, jak žijí s Ježíšem, zamýšlejí se nad katechezí, prosí za své blízké a za sebe navzájem.

Vize FEB je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími, s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19).

Buňky jsou společenství, která jsou otevřená pro nové členy a která se, když dorostou do určité velikosti (12 členů), dělí, a tak se rozmnožují.

Společenství farnosti se tak stává místem setkání s Bohem, ve kterém se každý učí být svědkem v prostředí, ve kterém žije (ve svém oikos): v rodině, mezi přáteli, uprostřed sousedů, mezi kolegy v práci. Ježíš nás učí evangelizovat „jda cestou“, v prostředí, ve kterém se uskutečňuje náš život.

Osobní modlitba a eucharistická adorace – základ evangelizace
Celá metoda FEB stojí na osobní vnitřní modlitbě a eucharistické adoraci. Modlitba a adorace je základem misionářského elánu farnosti. Dalším ovocem je růst vzájemné lásky ve farnosti, růst ducha společenství a jednoty.

Každý má svůj „OIKOS“
Řecké slovo oikos označuje dům, rodinu, lidi, s kterými máme každodenní vztahy.
– Oikos je tvořen členy mé rodiny, mými přáteli, sousedy a kolegy z práce. Evangelizace je zaměřena právě na tyto lidi, za něž nesu odpovědnost. Jsem povolán začít tím, že je ponesu každodenně ve své modlitbě a další fáze cesty evangelizace staví na již existujících vztazích, které se stávají místem svědectví.

Systém farních evangelizačních buněk nabízí církvi účinný nástroj obnovy evangelizace. Metoda FEB je universální a použitelná v různých prostředích (farnost velká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé).

Průběh setkání buňky

Setkání buňky probíhá každý týden a trvá cca 90 min. Skládá se z těchto částí:

 1. Zpěv a modlitba chvály
 2. Sdílení se nad otázkou – co tento týden pro mě Ježíš učinil a co já jsem učinil pro něho?
 3. Vyučování pastýře – katecheze faráře
 4. Čas prohloubení a sdílení nad katechezí 
 5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby, …
 6. Modlitba přímluvy za lidi z našich Oikos
 7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl

Setkání je zakončeno modlitbou Otče náš, kterou se členové modlí obrácení tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět.

Cíle buňky

 1. Růst v důvěrném vztahu s Pánem
 2. Růst ve vzájemné lásce
 3. Sdílet Ježíše a svoji víru s druhými
 4. Sloužit v církvi
 5. Poskytovat a přijímat pomoc
 6. Připravovat nové vedoucí
 7. Prohlubovat svoji víru

JAK VZNIKLA FEB V NAŠÍ FARNOSTI?

Před pár lety proběhla na Katolické charismatické konferenci v Brně základní informace o existenci farních evangelizačních buňek. Pár lidí z naší farnosti to nadchlo a podle získaných materiálů jsme se pokusili takové setkání buňky uskutečnit. Proběhlo první setkání, ale k dalšímu již nedošlo. Nějak se to neujalo.
Loni se začaly konat pravidelné sobotní eucharistické adorace za účelem modliteb za naši farnost, naše kněze atd. a po roce modliteb se pár lidí nezávisle na sobě zúčastnilo 15. května 2021 online Semináře o farních evangelizačních buňkách. Nadšení přednášejících a jejich svědectví o tom, co jim FEB dávají, nás povzbudily zkusit to po pár letech znovu. Začali jsme se scházet a debatovat o FEB, procházet jednotlivé přednášky semináře (jsou stále dostupné na stránkách FEB) a postupně se utvrzovat v tom, že už snad nastal čas zkusit FEB v naší farnosti.
A tak oficiálně vznikla FEB v naší farnosti, do které jste srdečně zváni!

Více na www.evangelizacnibunky.cz

Vedoucí buňky v naší farnosti: Josef Ševčík ml. (607278579)

Každý živý organismus je složený z buněk. Živé společenství církve je potřebuje taky. Místní církve – diecéze jsou tvořeny farnostmi. Základní buňkou farnosti je křesťanská rodina. V praxi vidíme, že některé farnosti odumírají, či aspoň nerostou. Farní evangelizační buňky vidím jako jeden ze skvělých nástrojů k oživení farnosti a doufám, že tento pastorační projekt bude kněžími i farníky dobře přijat a pomůže nám najít novou radost z víry, naučit se ji hlásat a předávat a vytvářet živá společenství. Těším se na zdravější křesťany a církev jako přesvědčivé znamení Kristovy přítomnosti ve světě.
Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup

Farní evangelizační buňky nejsou všelékem. Představují ale jednu z vyzkoušených a osvědčených metod, která napomáhá růstu církevního společenství i růstu jednotlivce. Křesťan je tak veden k tomu, aby nebyl pouhým konzumentem či poplašeným aktivistou, ale někým, kdo působí v těle církve i navenek aktivně a zodpovědně. Manuál vede jednotlivce i společenství k tomu, aby postupovalo vytrvale krok za krokem, nezůstalo tak jen u nadšení, které bývá rychle vystřídáno zklamáním, když se kýžený výsledek hned nedostaví. Se svatým Pavlem tedy „všechno zkusme a dobrého se přidržme“.
P. Aleš Opatrný