Sobota, 9 prosince, 2023

PRVNÍ PÁTKY A SOBOTY V MĚSÍCI

SLAVENÍ PRVNÍCH PÁTKŮ V MĚSÍCI

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO

Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque:

“Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm”.

Základy úcty k Ježíšovu Srdci pramení z Písma svatého, zvláště z evangelia sv. Jana. Ve druhé polovině 17. století byla církev pod vlivem různých myšlenkových proudů hlavně ve Francii zasažena přílišnou tvrdostí a přísností, takže věřící ztráceli důvěru i víru v Boha a téměř se odcizili přijímání svátostí, zejména eucharistie. V té době se ve francouzském klášteře Navštívení v Paray-le-Monial zjevil Pán Ježíš sestře Markétě Marii Alacoque a řekl: „Toto je Srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo.“ Zároveň si stěžoval na nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku odpovídají lhostejností, chladem, nebo dokonce neúctou. Požádal ji, aby ona nahradila to, co druzí zanedbávají, zvláště ji povzbuzoval k přijímání eucharistie, jak často jen může, zejména na první pátky v měsíci. Také ji žádal, aby se zasadila o zavedení zvláštního svátku ke cti Jeho Srdce a to v pátek po oktávě Božího Těla.

Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k lásce a přátelství s Bohem, s Kristem. Je to naléhavá výzva i v dnešní době. Na nás je, abychom toto pozvání s vírou přijali a stali se radostí a útěchou Ježíšova Srdce. Smír, to je touha milujícího a vděčného srdce odpovídat láskou na lásku.

Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii Alacoque přislíbení nabízená všem ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce. Už po její smrti byla sestavena do známých 12 příslibů:

 • Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
 • Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
 • Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
 • Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
 • Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
 • Duše vlažné se stanou horlivými.
 • Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
 • Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
 • Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.
 • Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
 • Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci.
 • Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

SLAVENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE

Meditace k prvním sobotám najdete zde

 
Dne 10. 12. 1925 se zjevila Panna Maria sestře Lucii z Fatimy v klášteře v Pontevedro a řekla jí: „Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním, nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň Ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonávají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence“.

ÚKONY SMÍRNÉ POBOŽNOSTI PRVNÍCH PĚTI SOBOT V MĚSÍCI:

 • svatá zpověď
 • svaté přijímání
 • pět desátků svatého růžence
 • rozjímání o tajemství sv. růžence, o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.

POBOŽNOST PRVNÍCH DEVÍTI SOBOT V MĚSÍCI:

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici Boží, sestře klarisce Konsolátě Betrone se slovy: „Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci po kající přípravě přijímat mé svaté Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky“.

Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni.“


Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

 • Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 • Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 • Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 • V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 • Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 • Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 • Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 • Chudým se dostane příbytku a chleba.
 • Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
 • Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 • Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 • Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
 • Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 • Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 • Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 • Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 • Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 • Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 • Rodiče a představení obdrží pomoci nejen v duchovních, ale i hmotných starostech.
 • Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
 • Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 • Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 • Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 • Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
 • Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 • Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítili vnitřní soucit a lásku.
 • Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
 • Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a nemoci
 • Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních obtíží.
 • Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost pocítit, že nežijí již ony, ale já v nich, to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a konání divů je mé dílo.
 • Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky
 • Já Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
 • Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Blahoslavené Panny Marie:


Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!