Synodální proces v naší farnosti

SHRNUTÍ DIECÉZNÍ SYNODY (PDF)

Co je to synoda?

Slovo „Synoda“ se skládá z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Co je tedy synodální proces?

Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří – vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

„Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, nabízí hlavní logo synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v dějinách i v konkrétnosti našich jednotlivých životů. Toto společné putování tvoří všichni, kdo byli skrze křest přivtěleni k tomu Božímu lidu v průběhu celých dějin lidstva.

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“

papež František

Co je vlastně cílem synody?

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“

Týká se tato synoda mě osobně?

Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

Jak bude synodální proces realizován?

Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce února 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

Pracovní skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě, pravdě a lásce může vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na cestě. Půjde o to, vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého.

Jak bude probíhat prakticky v naší farnosti?

Kordinátor: Miroslav Hartl, tel. 608282088, [email protected]

V naší farnosti vznikly 3 synodální skupinky, které mají svého moderátora, setkají se celkem 3x a budou probírat pouze jedno téma (najdete dále).

Setkání může proběhnout na faře nebo v domácnosti některého z členů skupinky.

Setkání mají jasně daný řád:

1. setkání

I. představení členů skupinky

II. co očekáváme od synodálního procesu?

III. představení témat a podpůrných otázek

IV. modlitba za průběh synody

V. sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří

VI. společná závěrečná modlitba

Po 1. setkání bude čas (minimálně 1 týden) pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem. Aby v atmosféře osobní modlitby a aktuálních zkušeností, které jedinec prožívá, měl možnost uzrát projev Božího Ducha, tj. osobní zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému.

2. a 3. setkání

I. Společná modlitba za průběh synody

II. Četba úryvku Písma svatého

III. 1. kolo sdílení

IV. Chvíle pro ztišení a přestávka

V. 2. kolo sdílení

VI. Modlitba díkůvzdání

VII. (V případě 3. setkání pracovní skupinky – následuje vypracování písemného souhrnu-dotazníku)

1. kolo sdílení – cílem je osobní sdílení zkušenosti jednotlivce, které se vztahuje ke zvolené otázce.

2. kolo sdílení – vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je společně rozlišit hlas Ducha Svatého.

3. setkání by mělo proběhnout nejpozději v únoru 2022.

Podrobnější popis průběhu setkání najdete na webu Arcidiecéze pražské.

Oficiální web cirkev.cz, který se zabývá tématem Synody

Soubory ke stažení

01 – Základní informace a pozvání na společnou cestu.pdf velikost 140 KB
02 – Průběh synodálního procesu v ČR přehledně.pdf velikost 124 KB
03 – Metodika vytvoření pracovních skupinek.pdf velikost 174 KB
04 – Metodika setkání pracovní skupinky.pdf velikost 163 KB
05 – Biblické inspirace pro práci ve skupinkách.pdf velikost 161 KB
06 – Hlavni otazky pro synodalni konzultacni setkani_.pdf velikost 234 KB